2013 Irish Fest Sunday

The 2013 Indy Irish Fest Sunday, Sept.15, 2013. Photo by Tom Strattman.