2013 Irish Fest Sunday

The 2013 Indy Irish Fest Saturday, Sept.14, 2013. Photo by Tom Strattman.